Privacyverklaring

De Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA) wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar leden. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. In deze verklaring staat tevens welke maatregelen we treffen om die te beschermen en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met onze gebruiksvoorwaarden en cookie policy.

Ons privacybeleid is geheel in overeenstemming met de Europese privacyverordering (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘General Data Protection Regulation’ van mei 2016, hierna: GDPR) en de Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voorgenoemde verordening.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

VZA ontvangt uw persoonsgegevens – of heeft die in het verleden ontvangen – bij uw aanmelding als lid van VZA. Een persoongegeven is alle informatie waarmee direct of indirect een levend persoon kan worden geïdentificeerd. Enkele voorbeelden zijn een naam, een e-mailadres en een foto.

In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam; woonadres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land); rijksregisternummer; RIZIV-nummers (apotheker, kleine bandagisterie, verstrekker van implantaten), foto, rekeningnummer
 • Contactgegevens: e-mailadres (werk, privé)
 • Beroepsgerelateerde informatie: einddatum erkenning ziekenhuisapotheker, functie, soort, naam en adres van de organisatie/instelling waar het lid werkzaam is

Daarnaast verzamelt VZA automatisch persoonsgegevens indien u gebruik maakt van de website en de diensten van VZA. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan VZA verstrekt, zoals bijvoorbeeld informatie uit cookies.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

VZA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voeren van een ledenadministratie door VZA en een administratie voor BVZA en EAHP, alsook ten behoefte van het realiseren van de statutaire doelstellingen van VZA, BVZA en EAHP.
 • Het innen van facturen alsook het betalen van vergoedingen door VZA.
 • Het organiseren van postuniversitair onderwijs en alle opleidingen die nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van ziekenhuisapotheker; meer bepaald voor het inschrijven, het registreren van aanwezigheid en het bezorgen van attesten van deze bijscholingen.
 • Het bezorgen van alle nuttige informatie die de ziekenhuisapotheker aanbelangt via haar website, mail of alle andere mogelijke communicatiekanalen. In deze gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres) nooit overgedragen aan de derde partij.
 • Het ter beschikking stellen van middelen voor de bescherming en verdediging van de rechten en de beroepsbelangen van haar leden.
 • Het faciliteren en het coördineren van collectieve belangenbehartiging

Op welke grondslagen worden deze gegevens verwerkt?

VZA waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door VZA is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van VZA, BVZA en EAHP. Als lid en aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat VZA, BVZA en EAHP uw persoonsgegevens verwerken. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met VZA, BVZA en EAHP.
 • VZA verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van VZA, BVZA en EAHP alsmede derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van VZA, BVZA, EAHP en die derden.

VZA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van VZA. Na het beëindigen van uw lidmaatschap worden die niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt of zolang VZA bij wet verplicht is om dit te doen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

VZA verstrekt persoonsgegevens van haar leden aan EAHP ten behoeve van informatieverstrekking door EAHP via nieuwsbrieven en website. Voor de wijze waarop EAHP omgaat met deze persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van de EAHP.

VZA verstrekt persoonsgegevens van haar leden aan BVZA ten behoeve van informatiestrekking door EAHP via nieuwsbrieven en website.

Daarnaast worden wij geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Met hen delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de aan hen toevertrouwde specifieke opdracht. In alle gevallen leven de ontvangers van persoonsgegevens de inhoud van deze privacyverklaring na. VZA zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

VZA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

VZA zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud of op haar beveiligde website (met datacenter(s) binnen de EU). De server room van de website wordt 24/24 bewaakt via camera’s die te allen tijde bemand zijn. Fysieke toegang tot de server is enkel mogelijk door middel van een badge en het kennen van de nodige toegangscodes.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van VZA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat VZA in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Daarnaast zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. VZA zal nooit vragen om uw wachtwoord. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. VZA raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met secretariaat@vza.be. Tot slot is VZA niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de VZA geen toezicht op houdt. De VZA is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om VZA te verzoeken:

 • Op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien en voor zover VZA uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van VZA, BVZA en EAHP. 

U heeft daarnaast op elk moment het recht op een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Tot slot kan u ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Er is teeds meer mogelijk met data en de regelgeving verander regelmatig. Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up-to-date. Wij kunnen daarom ook te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Publicatiedatum

30/01/2021