Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van onze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De bezoeker kan daarom aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

De Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, afgekort VZA, met haar zetel in De Pintelaan 185, 9000 Gent en ondernemingsnummer 0476.978.494, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Je kan dit melden aan de webmaster via secretaris@vza.be.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) op de website https://www.vza.be wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

Tenzij anders vermeld is het - mits bronvermelding - toegestaan informatie op deze website voor uitsluitend onderwijsdoeleinden te kopiëren. 

Informatie van derden, producten en diensten

Uitsluitend ter informatie bevat de website van VZA (vzw erkend als beroepsvereniging) links naar websites van instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites wordt door VZA (vzw erkend als beroepsvereniging) gezien als een meerwaarde, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Wijzigingen en beschikbaarheid

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie - met inbegrip van deze disclaimer -gewijzigd is.

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden in deze disclaimer werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Publicatiedatum

30/01/2021