Doorzoek de hele site:

Wachtwoord vergeten?

Statuut

Nieuwe zoekactie

(Klik hier voor een digitaal exemplaar)

Statuten van de Nederlandstalige Vereniging van Belgische Ziekenhuisapothekers zoals goedgekeurd door de oprichtingsvergadering die plaatsvond op 21 november 1989 en gewijzigd bij Algemene Vergaderingen van 28 april 2005, 22 februari 2011 en 7 februari 2017. Deze werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017.

1       Rechtsvorm, benaming, zetel, taal en doel van de vereniging

Artikel 1 

Er wordt een beroepsvereniging opgericht onder de naam Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers ", afgekort VZA en hierna Vereniging genoemd. Zij heeft haar zetel te Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent.

Artikel 2 

De taal van de Vereniging is het Nederlands.

Artikel 3 

De Vereniging heeft tot doel:

 1. de wetenschappelijke opleiding en bijscholing van haar leden te bevorderen;
 2. de bescherming en verdediging van de rechten en de beroepsbelangen van haar leden, zowel op collectief als op individueel vlak te ondersteunen;
 3. initiatieven te nemen met het oog op de bescherming van de morele en materiële belangen en een sterke profilering van het beroep van ziekenhuisapotheker in al zijn facetten;
 4. direct en indirect bij te dragen tot een goede en verantwoorde gezondheidszorg;
 5. bij de leden de geest van collegialiteit en solidariteit te bevorderen.

De Vereniging kan elke handeling ondernemen die haar toelaat om direct of indirect haar doel te bereiken.

De leden zullen de eer en de eerbaarheid van het beroep van ziekenhuisapotheker hoog houden door de wetgeving gerelateerd aan het beroep van ziekenhuisapotheker nauwgezet na te leven, zich te richten naar de zedelijke, ethische en deontologische beginselen, en doelbewust de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging na te leven.

2       Categorieën van leden, voorwaarden tot toetreding en ontslag

Artikel 4 

De Vereniging bestaat uit:

€  werkende leden,

€  ereleden,

€  studerende leden,

€  sympathiserende leden,

met dien verstande dat het aantal ereleden en sympathiserende leden samen nooit meer mag bedragen dan een vierde van het aantal werkende leden.

Om als werkend lid van de Vereniging te worden aanvaard, moet de kandidaat:

 1. houder zijn van het diploma van apotheker en voldoen aan de erkenningvoorwaarden vastgelegd bij K.B. van 11 juni 2003 “houdende vaststelling van een bijzondere beroepstitel voor de beoefenaars van de artsenijbereidkunde” en zijn uitvoeringsbesluiten;
 2. voldoen aan het K.B. van 22 oktober 2012 “tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker”;
 3. de door de Algemene Vergadering bekrachtigde statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aanvaarden en naleven;
 4. jaarlijks zijn lidgeld betalen;
 5. het beroep van ziekenhuisapotheker uitoefenen in een ziekenhuisapotheek.

Kan erelid worden, iedereen die het beroep van apotheker uitoefent of heeft uitgeoefend en bijdraagt tot de bloei van de Vereniging of van het apothekers beroep alsook elke persoon die een bijdrage levert of heeft geleverd tot de ontwikkeling van het beroep van ziekenhuisapotheker. Ereleden worden voorgedragen door de bestuursraad.

Kan sympathiserend lid worden, ieder die zich betrokken voelt tot het beroep van ziekenhuisapotheker en de doelstelling van de vereniging wil helpen realiseren.

Studerende leden, iedere apotheker die de bijzondere beroepsopleiding tot ziekenhuisapotheker actief volgt of onder leiding van een erkende ziekenhuisapotheker actief doctoraal onderzoek verricht in een aan het beroep gerelateerd domein.

De bestuursraad, zoals gedefinieerd in artikel 15, beslist over de toetreding van alle nieuwe leden in overeenstemming met de statuten en het intern reglement en dit autonoom en zonder verhaal.

Artikel 5 

Enkel werkende leden kunnen deelnemen aan de activiteiten en werkgroepen.  Werkende leden kunnen enkel optreden als vertegenwoordiger van de vereniging mits hiertoe gemandateerd door de bestuursraad.  Studerende leden kunnen deelnemen aan activiteiten en werkgroepen tenzij anders bepaald in het intern reglement. Uitzonderlijk kunnen andere leden of niet leden met uitdrukkelijke toestemming van de bestuursraad deelnemen aan activiteiten en werkgroepen of kunnen zij optreden als afgevaardigde van de vereniging.

Artikel 6 

De Algemene Vergadering stelt het lidgeld van alle leden vast.

Dit bedrag moet door alle leden worden gestort voor 1 mei van het lopende jaar.

Niet verantwoorde achterstand van langer dan 1 jaar heeft automatisch de uitsluiting tot gevolg.

Artikel 7 

Een lid van de Vereniging die de in artikel 4 gestelde voorwaarden niet vervult, wordt door het feit zelf als ontslagnemend beschouwd.

Artikel 8 

Het staat een lid te allen tijde vrij ontslag te nemen uit de Vereniging. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter worden betekend.

Artikel 9 

Een lid dat door de Algemene Vergadering aangenomen statuten en een door de bestuursraad goedgekeurd intern reglement niet naleeft, of de Vereniging of het beroep morele of materiële schade berokkent, kan ter verantwoording worden geroepen door de bestuursraad.

De bestuursraad mag in voorkomend geval een onderzoek instellen en het lid vermanen of uitsluiten.

Om tot uitsluiting te beslissen moet tweederde van de bestuursleden aanwezig zijn en zich uitspreken bij tweederde meerderheid.

De betrokkene moet worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen.

Artikel 10 

In geval van uitsluiting of ontslag kan een lid noch zijn lidgeld noch zijn bijdrage noch enig ander door hem ten voordele van de Vereniging gestort bedrag terugvorderen.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid verliest elk recht op de voordelen die aan het lidmaatschap van de Vereniging verbonden zijn.

3       Algemene vergadering - bestuursraad

Artikel 11 

§ 1. Overeenkomstig de statuten vergadert de Algemene Vergadering tenminste éénmaal per jaar ten laatste voor 1 maart op een door de bestuursraad te bepalen datum.

Deze Algemene Vergadering is gewijd aan het nazicht en de goedkeuring van de rekeningen die op 31 december van het vorige jaar zijn afgesloten. Daarnaast wordt ook het jaarverslag van het voorbije jaar ter goedkeuring vastgelegd.

Aan die Vergadering, waarop alle werkende leden moeten worden uitgenodigd ten minste drie weken voor aanvang van de vergadering, brengt de bestuursraad verslag uit over alle werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij ter goedkeuring voor de jaarlijkse rekening der ontvangsten en uitgaven, alsook de rekeningen betreffende de verrichtingen, door de vereniging gedaan krachtens nummers 1 tot 5 van artikel 2 van de wet van 31 maart 1898.

§2. De rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het door de regering vastgelegde model. Zij moeten, door toedoen van de penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage liggen voor nazicht door de leden, gedurende vijftien dagen die aan de algemene vergadering voorafgaat. De rekeningen worden slechts bekendgemaakt met toestemming van de Algemene Vergadering. De aldus goedgekeurde rekeningen worden samen met de andere stukken vermeld in artikel 8 van de wet van 31 maart 1898, door toedoen van de bestuursraad, naar de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gezonden voor 1 maart van elk jaar.

§3. Indien de voorzitter en de bestuursraad het nodig acht, kan de voorzitter een Algemene Vergadering bijeenroepen.

Indien minstens twintig werkende leden de voorzitter schriftelijk om een Algemene Vergadering verzoeken, met vermelding van de gewenste agenda, moet de bestuursraad een buitengewone Algemene Vergadering binnen de acht weken bijeenroepen.

Artikel 12 

De Algemene Vergadering vergadert rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen vermeld in artikel 25. Alle werkende leden worden hiertoe aangeschreven. Zij mogen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen.

Andere leden kunnen eveneens door de bestuursraad worden uitgenodigd maar hebben geen stemrecht.

Een werkend lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, mits voorlegging van een onderhandse volmacht.

Artikel 13 

De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen vermeld in artikel 23 en 25.

In alle gevallen van staking van stemmen, wordt overgegaan op een geheime stemming onder de aanwezige werkende leden. De uitslag van deze stemming is bindend en wordt genomen op basis van een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen bij de geheime stemming wordt het voorstel niet aangenomen.

Artikel 14 

De Algemene Vergadering is bevoegd om:

 1. de leden van de bestuursraad, de commissarissen van de vereniging en de scheidrechters te verkiezen volgens respectievelijk de in artikel 15, 24 en 28 bepaalde procedure;
 2. te beraadslagen en zich in een stemming bij gewone meerderheid uit te spreken over het door de bestuursraad voorgelegde verslag van de activiteiten van de vereniging tijdens het afgelopen jaar en over de rekeningen, die nadat ze werden nagezien door de commissarissen, door de penningmeester worden voorgelegd;
 3. te beraadslagen en te stemmen bij gewone meerderheid over een huishoudelijk reglement dat zij noodzakelijk acht voor de goede werking van de Vereniging;
 4. te beraadslagen en te stemmen bij drievierde meerderheid over elke wijziging van de statuten of de ontbinding van de Vereniging, volgens de procedure bepaald in artikel 25. Berekening wordt bij een niet geheel getal steeds herleid naar de hogere eenheid, dit is geldig voor alle artikels van de statuten;
 5. te beraadslagen en te stemmen bij gewone meerderheid over alle onderwerpen die in het belang van de Vereniging ter bespreking worden voorgelegd door de bestuursraad.

Artikel 15 

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad; deze bestaat uit ten minste zes en ten hoogste twaalf werkende leden, bestuursleden genoemd. De bestuursraad kan worden uitgebreid met een studerend lid en een bijkomend werkend lid zoals beschreven in artikel 16.

Voor het geval het aantal bestuursleden kleiner is dan zes, zal de Algemene Vergadering één of meerdere werkende leden aanduiden als bestuurslid, een gewone meerderheid van stemmen volstaat voor deze aanduiding. In geval van staking van stemmen, zal de procedure gevolgd worden van art 13. Het aangeduide lid heeft geen verhaal tegen zijn aanstelling.

Om de twee jaar heeft de verkiezing plaats. De uittredende bestuursleden zijn herverkiesbaar en dienen zich daartoe opnieuw kandidaat te stellen . Wie zich kandidaat stelt moet de voorzitter van de Vereniging hiervan schriftelijk in kennis stellen, en dit tenminste zes weken voor de daartoe uitgeschreven Algemene Vergadering.

Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal te begeven mandaten, dan zal er geen stemming worden georganiseerd.

De voorzitter organiseert de verkiezingen op dusdanige wijze dat:

€  de kandidaat-bestuursleden tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de kiesgerechtigden;

€  alle kiesgerechtigden tijdig schriftelijk uitgenodigd worden hun stemmen uit te brengen;

€  er een tijdstempel gebruikt wordt om na te gaan of de stemmen tijdig werden uitgebracht;

€  het gebruikte kiessysteem zodanig is opgesteld dat elke stemgerechtigde zijn stem slechts één keer kan uitbrengen en dat enkel stemgerechtigde leden hun stem kunnen uitbrengen;

€  het gebruikte kiessysteem de anonimiteit van stemmen garandeert;

€  het gebruikte kiessysteem beveiligd is tegen misbruik.

De voorzitter draagt de verkozen kandidaat-bestuursleden voor aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering moet zijn instemming geven met de voorgedragen kandidaten bij gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het aantal aanwezige leden.

De leden van de bestuursraad worden door de Algemene Vergadering aangesteld voor een periode van vier jaar.

Artikel 16 

Na de verkiezing verkiest de bestuursraad uit zijn midden, voor een termijn van twee jaar volgende functies:

€  de voorzitter,

€  de ondervoorzitter,

€  de secretaris,

€  de penningmeester.

Een bestuurslid mag niet meer dan één van deze bovenstaande functies gelijktijdig uitoefenen.

Een bestuurslid kan maximaal voor 2 opeenvolgende mandaten van 4 jaar dezelfde functie uitoefenen binnen de bestuursraad. Hiervan kan afgeweken worden bij unaniem akkoord van de volledige bestuursraad.

Bij overlijden of ontslag van een bestuurslid, waarbij het aantal bestuursleden kleiner wordt dan zes, dan zal de Algemene Vergadering, daartoe bijeengeroepen binnen vier maanden na de datum van overlijden of ontslag, een vervanger aanduiden.

Het nieuw aangeduide bestuurslid zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

De bestuursraad kan één studerend lid, ZAIO, coöpteren als bestuurslid teneinde de belangen van de studerende leden te verdedigen. Het mandaat kent een maximum termijn van 1 jaar en valt samen met het academiejaar. De bestuursraad bepaalt in het huishoudelijk reglement op welke wijze de selectie gebeurt. Het gecoöpteerde bestuurslid heeft alle rechten en plichten van de verkozen bestuursleden. Het gecoöpteerde bestuurslid kan geen van de vier hogervermelde functies opnemen. De aanstelling van het gecoöpteerde bestuurslid kan bekrachtigd worden door de bestuursraad zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

De bestuursraad kan, wanneer zij het nodig acht om de belangen van het beroep in al zijn facetten te verdedigen, één bijkomend werkend lid coöpteren als bestuurslid. Er wordt bij voorkeur gecoöpteerd uit de kandidaat-bestuursleden; bij ontbreken van geschikte kandidaten kan de bestuursraad een werkend lid voordragen. Dit mandaat wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering en is beperkt tot de termijn van 2 jaar. Het gecoöpteerde bestuurslid heeft alle rechten en plichten van de verkozen bestuursleden.

Binnen de bestuursraad worden de voorzitter en 6 andere bestuursleden gemandateerd als effectief bestuurslid van de nationale beroepsvereniging BVZA-ABPH.

Artikel 17 

Zowel de Algemene Vergadering als de gewone vergaderingen van de bestuursraad worden geleid door de voorzitter. De voorzitter stelt de agenda samen.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter, zoniet het oudste lid van de bestuursraad het voorzitterschap waar.

De voorzitter verzekert en waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere reglementen. Hij staat in voor de orde tijdens de vergaderingen; hij neemt de nodige maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van de bestuursraad; hij ondertekent samen met de secretaris alle akten, besluiten of beslissingen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging ten overstaan van derden. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder binnen de grenzen van de wet van 31 maart 1898, behoudens wanneer de bestuursraad mandaat verleent aan een ander persoon. Hij roept de bestuursraad en de Algemene Vergadering bijeen.

De ondervoorzitter staat de voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangt hij hem en deze kan zijn bevoegdheid tijdelijk op hem overdragen, inclusief de vertegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden.

Artikel 18 

De secretaris houdt de notulen bij van de Algemene Vergadering en van de vergaderingen van de bestuursraad.

Zijn taak is het alle documenten van de Vereniging op schrift te stellen en het archief en de verzamelingen bij te houden.

Na afloop van elke vergadering van de bestuursraad zal de secretaris binnen de week een verslag  bezorgen aan de bestuursleden.

Hij houdt de lijst van de leden bij overeenkomstig artikel 9 van de wet van 31 maart 1898 en legt de aanvragen tot toetreding aan de bestuursraad voor.

Artikel 19 

De penningmeester is belast met de boekhouding en het bijhouden van de rekeningen van de Vereniging deze worden afgesloten op 31 december van elk jaar. Boekhouding en rekeningen van de Vereniging worden na afsluiting grondig nagekeken door tenminste twee commissarissen (zie artikel 24), en nadien voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

Hij int de bijdragen en de lidgelden en de andere aan de vereniging verschuldigde of door haar te ontvangen bedragen en geeft er kwijting van en voert alle betalingen uit in uitvoering van de beslissingen van de bestuursraad.

De penningmeester is gemachtigd tot overschrijvingen en elektronische betaalopdrachten van middelen die aan de Vereniging toebehoren in uitvoering van beslissingen van de bestuursraad.

De penningmeester is bevoegd om hiertoe financiële rekeningen te openen.

De voorzitter en de secretaris hebben eveneens volmacht voor deze rekeningen.

Alle betalingen gebeuren op basis van ten minste twee handtekeningen van de

hierbij genoemde volmachtdragers van de rekening(en): van de penningmeester en/of·de voorzitter, en/of de secretaris.

Elke betalingsverrichting geschiedt hetzij op papier hetzij via elektronische bankverrichting met kwijtschrift, die op de bestuursvergadering wordt voorgelegd aan de bestuursleden.

Artikel 20 

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de Algemene Vergadering behoort tot de bevoegdheid van de bestuursraad.

De bestuursraad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden wat het beheer en het bestuur van de Vereniging, met inbegrip van het dagelijkse bestuur, aanbelangt.  De bestuursraad stelt een intern reglement op voor de Vereniging. Het huidhoudelijk reglement wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

De bestuursraad treft zijn beslissingen bij  gewone meerderheid van de minimum vereiste aanwezige bestuursleden (zie art 22). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuursleden kunnen voor hun prestaties zitpenningen ontvangen.

Artikel 21 

De bestuursraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of zijn vervanger, tenminste acht maal per jaar. De bestuursraad is verplicht binnen de drie maanden te vergaderen, wanneer twee leden van de bestuursraad schriftelijk, met opgave van de redenen, de voorzitter erom verzoeken.

Artikel 22 

De bestuursraad zal rechtsgeldig stemmen indien ten minste tweederde van de bestuursleden aanwezig is. Indien geen tweederde aanwezig is, dan zal een nieuwe vergadering binnen de twee weken plaats vinden waarbij rechtsgeldig gestemd wordt bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

4       Het vermogen van de vereniging

Artikel 23 

Het vermogen van de Vereniging omvat: de lidgelden, bijdragen, giften van particulieren of rechtspersonen, toelagen, en alle winsten voortvloeiend uit het beheer van haar vermogen.

De niet gebruikte fondsen van de Vereniging moeten op haar naam worden gestort op een Belgische rekening bij een erkende krediet- of verzekeringsinstelling. Zij kunnen ook op haar naam worden belegd bij erkende krediet- of verzekeringsinstellingen in producten met kapitaalsgarantie.

Over andere beleggingsvormen beslist de Algemene Vergadering binnen de grenzen bepaald bij de wet van 31 maart 1898. De beslissing wordt genomen bij tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden leden.

In geen geval mag de Vereniging in delen of aandelen beleggen in handelsvennootschappen.

Artikel 24 

Twee commissarissen aangesteld voor de controle van de boekhouding, worden door en op de Algemene Vergadering verkozen bij gewone meerderheid van stemmen onder de aanwezige werkende leden voor een termijn van één jaar.

5       Wijziging van de statuten, ontbinding van de vereniging, vereffening

Artikel 25 

Wijziging van de statuten of ontbinding van de Vereniging kunnen alleen rechtsgeldig geschieden tijdens de hiertoe uitgeschreven buitengewone Algemene Vergadering, waarop ten minste de helft van het aantal werkende of gevolmachtigde leden aanwezig zijn en bij drievierde meerderheid van stemmen.

Indien een Algemene Vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de Vereniging uit te spreken of om haar statuten te wijzigen, rechtstreeks of bij volmacht niet de helft van de werkende leden vertegenwoordigt, zal de voorzitter een nieuwe vergadering met hetzelfde doel bijeenroepen, hiertoe worden alle werkende leden opnieuw aangeschreven. Deze tweede bijeengeroepen Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.

Artikel 26 

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt de vereffenaars en omschrijft duidelijk hun bevoegdheid.

Na vereffening van de schulden, wordt het vermogen van de Vereniging als volgt verdeeld:

Het bedrag van de giften en legaten wordt aan de beschikker of aan zijn erfgenamen of rechtsverkrijgenden overgemaakt, indien het recht op terugneming in de akte van vestiging van de bevoordeling bedongen is geweest en de vordering ter zake wordt ingesteld binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking op de akte van ontbinding. Het netto actief, na eventuele aftrek van de aan de Vereniging gedane schenkingen en legaten, wordt toegekend aan een door de Algemene Vergadering aangeduide of verknochte instelling.

De aanduiding treedt alleen in werking, indien de bestemming van de goederen gekozen wordt overeenkomstig de wet

6       Arbitrage betwisting

Artikel 27 

In gewoon overleg met de tegenpartij, zal de bestuursraad naar de middelen zoeken om elk geschil dat de Vereniging aanbelangt te beslechten, hetzij door verzoening, hetzij door arbitrage.

Artikel 28 

In de schoot van de Vereniging ontstane betwistingen omtrent de naleving en toepassing van de statuten, of omtrent onderwerpen die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de statuten, zullen worden beslecht door drie scheidsrechters, waarvan één aangeduid is bij stemming door de bestuursraad volgens de regels van artikel 20 en twee aangeduid door een Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Het besluit van de scheidsrechters is definitief.

Artikel 29 

Deze statuten worden van kracht de tiende dag na afkondiging in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 30 

Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan de Vereniging zich aansluiten bij een federatie van beroepsverenigingen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 18 van de wet van 31 maart 1898.

Artikel 31 

De bestuursraad stelt een huishoudelijk reglement op tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet het door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijzigingen van dat reglement.

 

Aldus aangenomen te Gent in Algemene Vergadering, gehouden op 21 november 1989 en gewijzigd bij Algemene Vergadering van 28 april 2005, 22 februari 2011 en 7 feburari 2017.

 

De secretaris                                        De voorzitter
Buyle Franky                                        Verhelle Katy