Pletmedicatie

Elke patiënt heeft recht op een adequate geneesmiddelentherapie. Echter komt deze soms in het gedrang bij patiënten die via een sonde gevoed worden of bij patiënten met slikproblemen door het gebrek aan aangepaste formuleringen. Ook in de pediatrische setting stelt zich dit probleem door het gebrek aan pediatrische formuleringen. Vaak worden tabletten geplet of capsules geopend, zonder even stil te staan bij de mogelijke gevolgen.

De werkgroep pletmedicatie – opgericht sinds 2004 – wil alle zorgverleners ondersteunen in dit probleem. Een groep van ziekenhuisapothekers heeft een gevalideerde databank opgesteld met gegevens omtrent pletbaarheid van vaste orale specialiteiten. Deze databank, bestaande uit pletfiches, kan je hieronder raadplegen.

De werkgroep stelt daarnaast ook informatie ter beschikking omtrent de problematiek, de veiligheidsmaatregelen bij pletten, de juiste wijze van toedienen, enzovoort. 

Heb je vragen? Contacteer onze werkgroep gerust!

Disclaimer: deze informatie werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze database.